//Kommunikativ miljö
Kommunikativ miljö2017-04-03T14:53:09+02:00

Tillgänglighet och delaktighet för alla

Det ingår i folkhögskolans natur att den skall vara öppen och tillgänglig för alla. Det är därutöver särskilt uttalat att folkhögskolan ska vara tillgänglig för den som av olika anledningar har svårare än flertalet att delta i utbildning, samhällsliv och kultur.

En funktionsnedsättning är inte en gång för alla ett funktionshinder givet utan i hög grad knutet till dels den fysiska miljön samt omgivningens vilja/förmåga till förändring, till att undanröja hinder. Funktionshinder uppstår när någon på grund av en funktionsnedsättning inte kan delta på samma villkor som andra, exempelvis i en kommunikationssituation.

Möten mellan människor underlättas om man utgår från att vi alla har olika förutsättningar. Stimulerande möten sker dagligen på folkhögskolan och vår möjlighet att anpassa innehållet till individen gör att tiden här blir till ett vägskäl: man stannar, man möts och går vidare, lite rikare, lite klokare och med lite större erfarenhet.

Svenskt teckenspråk är folkhögskolans förstaspråk och därmed är detta den dominerande kommunikationsformen. Detta förutsätter att vi som finns och verkar på Mo Gård folkhögskola utgår från ovanstående, men samtidigt har en inställning som främjar en god kommunikativ miljö på allas lika villkor.

Definition: Den kommunikation som används på Mo Gård folkhögskola utgår från det svenska teckenspråket i dess visuella eller taktila form. Den kommunikativa miljön kännetecknas av att ingen blir kränkt och att allas behov av kommunikation respekteras.

Den kommunikativa miljön på Mo Gård folkhögskola kännetecknas av:

Att vi utgår från svenskt teckenspråk i alla förekommande situationer och aktiviteter

Att vi tar hänsyn till och anpassar kommunikationen till varje individs förutsättningar

Att vi har god kännedom om kommunikation och kommunikationens betydelse i allmänhet och teckenspråket i synnerhet

Att vi aktivt bidrar till en miljö som stimulerar vår teckenspråksutveckling

Att vi är med och tar ett ansvar för vår egen kompetensutveckling, såväl i svenskt teckenspråk som i andra kommunikationsformer

Att våra filmer på sociala medier och andra digitala medier presenteras både på svenskt teckenspråk samt svenskt skriftspråk