//Miljöpolicy
Miljöpolicy2017-01-11T14:00:24+02:00

Mo Gård folkhögskolas miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att ligga över lagens nivå.

  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska verksamhetens energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
  • Vi skall arbeta med ständigt förbättringsarbete genom att systematiskt ta upp miljöfrågan på arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten
  • Vi ska så långt det är möjligt minimera antalet resor och resa så miljövänligt som möjligt
  • Vi återvinner och sopsorterar, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten
  • Vi strävar efter att tillsammans med våra samarbetspartners och leverantörer utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshållning, t ex resurssnåla datorer, återvinning av hårdvaror etc.