//Policy för kvalitet
Policy för kvalitet2017-03-02T15:04:38+02:00

Med kommunikation i fokus

Mo Gårds värdegrund bygger på respekt för människors lika värde och en grundsyn att utveckling och lärande alltid är möjlig om goda förutsättningar ges. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personer som kommunicerar på teckenspråk. Vi strävar ständigt efter att möta våra deltagares och uppdragsgivares krav och utveckla våra tjänster. Vår verksamhet utgår alltid från individens behov och förutsättningar och vi skapar miljöer som ger förutsättningar för kommunikation och delaktighet.

Vi utgår från en helhetssyn när vi möter våra målgruppers specifika behov. Den visar sig i hur vi samspelar och kommunicerar, möjliggör aktivitet och delaktighet och skapar tillgängliga miljöer men också i vårt tjänsteutbud, våra rutiner och arbetsprocesser.

Vår främsta tillgång för att åstadkomma detta är våra medarbetare och organisationens samlade kompetens. Vår utgångspunkt är att alla medarbetare behöver ha en stark känsla av sammanhang (KASAM) dvs. begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att i samverkan utföra de handlingar som leder till uppsatta mål. Mo Gård folkhögskola ska vara en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som nya medarbetare.

Med ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi en process där vi förbättrar kvaliteten för våra deltagare, uppdragsgivare och medarbetare. Detta uppnår vi genom följande kvalitetsområden:

  • Inflytande och delaktighet
  • Mål och resultat
  • Långsiktighet och uthållighet
  • Samspel och kommunikation – med specifik kompetens och anpassade kommunikativa miljöer ska vi möta individens samspels- och kommunikationsbehov
  • Helhetssyn – våra tjänster ska utföras med en helhetssyn på lärande och utveckling
  • Delaktighet och deltagarinflytande – våra tjänster ska präglas av delaktighet och deltagarinflytande
  • Uppföljning och utvärdering – varje uppdrag ska formuleras, följas upp och utvärderas i nära dialog med uppdragsgivaren
  • Attraktiv arbetsplats – vi ska vara en attraktiv arbetsplats för såväl befintliga som nya medarbetare.