//Syftet med folkhögskolor
Syftet med folkhögskolor2017-07-03T11:37:38+02:00

 

På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Du kan själv vara med och påverka din utbildning. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i folkhögskolans pedagogik.

Statens mål med folkbildningen

Folkbildningen ska ge alla möjligheten att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens syften med folkbildningen

Folkbildningen ska:

  • Bidra till att stärka och utveckla demokratin
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i att delta i samhällsutvecklingen
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet

Fritt och frivilligt

De som går på folkhögskola är vuxna och har själva valt att studera och vilken folkhögskola de sökt sig till. Människor deltar därmed av fri vilja i lärandeprocesser som inbegriper socialt samspel, samarbete, diskussion och reflektion. Det ger en bra grund för lärande. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta. Det gör varje skolas utformning unik.

Samtalet i fokus

Samtalet och de studerandes aktiva deltagande är en viktig del i folkhögskolans pedagogik. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden uppnås ett klimat där alla får plats. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen.

Minskar utbildningsklyftor

På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig. Folkhögskolan kan och vill erbjuda möjlighet till etablering och delaktighet för fler nya svenskar och nationella minoriteter.

Tillgängligt och öppet för alla

Folkhögskolan försöker vara tillgänglig för alla. Detta är särskilt viktigt då folkhögskolan gärna vänder sig till dem som har stött på hinder i andra utbildningsformer eller har en funktionsnedsättning. Folkhögskolan är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar.

Folkbildning, mer än utbildning

På folkhögskola utvecklar individen en personlig relation till sina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Folkhögskolorna har funnits i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige och alltid legat i framkant vad gäller idéutveckling och pedagogik. Det kommer vi att fortsätta med.

Värdegrund

Folkhögskolorna är fria från vinstuttag. Privatpersoner eller företag kan inte starta folkhögskolor, det är alltid organisationer eller folkrörelser som står bakom. De folkrörelseanknutna idéerna i kombination med den demokratiska organisationsformen skiljer folkhögskolorna från privata aktörer på utbildningsmarknaden.

Texten kommer från folkhogskola.nu